Browsing Tag

八佾

論語 八佾篇

孔子謂季氏:「八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也?」 三家者以雍徹。子曰:「『相維辟公,天子穆穆』,奚取於三家之堂?」   林放問禮之本。子曰:「大哉問!禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。」   子曰:「夷狄之有君,不如諸夏之亡也。」 季氏旅於泰山。子謂冉有曰:「女弗能救與?」對曰:「不能。」子曰:「嗚呼!曾謂泰山,不如林放乎?」  …